Phone:+977-083-523792 / 521759        Contact Us | Feedback
Published Date Title Description Download
2022-07-22 Exam Routine:- MBA First and Second Semester.

Exam Routine:- MBA First and Second Semester.

image
2022-07-21 Exam Routine:- BA First and Second Semester.

Exam Routine:- BA First and Second Semester.

image
2022-07-21 Exam Routine:- BA LLB First Semester.

Exam Routine:- BA LLB First Semester.

image
2022-07-21 Exam Routine:- BBS/BBA/BTTM/BHM First and Second Semester.

Exam Routine:- BBS/BBA/BTTM/BHM First and Second Semester.

image
2022-07-21 Exam Routine:- BEd First and Second Semester.

Exam Routine:- BEd First and Second Semester.

image
2022-07-20 Exam Routine:- BSc and BSc CSIT First & Second Semester.

Exam Routine:- BSc and BSc CSIT First & Second Semester.

image
2022-06-15 Routine:- MSc in construction management and structural engineering first semester.

Routine:- MSc in construction management and structural engineering first semester.

image
2022-06-15 Routine:- MSc in physics first semester.

Routine:- MSc in physics first semester.

image
2022-04-17 Exam Routine :- MA/MEd/MBS/MBA 1st Semester.
Exam Routine :- MA/MEd/MBS/MBA 1st Semester.
image
2022-04-17 Exam Routine Chance:- Bachelors 2nd, 4th & 6th Semesters and Masters 2nd Semester (Management).

Exam Routine Chance:- Management Bachelors 2nd, 4th & 6th Semesters and Masters 2nd Semester.

image
2022-04-17 Exam Routine Chance:- BA 2nd, 4th & 6th Semesters and MA 2nd Semester.
Exam Routine Chance:- BA  2nd, 4th & 6th Semesters and MA 2nd Semester.
image
2022-04-17 Exam Routine Chance:- BEd 2nd, 4th & 6th Semesters and MEd. 2nd Semester.

Exam Routine Chance:- BEd  2nd, 4th & 6th Semesters and MEd. 2nd Semester.

image
2022-04-17 Exam Routine Chance: MSc Construction Management 2nd Semester.

Exam Routine Chance: MSc Construction Management 2nd Semester.

image
2022-04-17 Exam Routine Chance:- BSc/BSc CSIT 2nd, 4th & 6th Semesters.
Exam Routine Chance:- BSc/BSc CSIT  2nd, 4th & 6th Semesters.
image
2022-04-17 Exam Routine Chance: BE Civil, Hydropower and Computer 2nd, 4th & 6th Semesters.
 
Exam Routine Chance: BE Civil, Hydropower and Computer 2nd, 4th & 6th Semesters.
image
2022-03-25 Routine:- BA 3rd, 5th & 7th and MA 3rd Semester.

Routine:- BA  3rd, 5th & 7th and MA  3rd Semester.

image
2022-03-25 Routine:- B.Ed. 3rd, 5th & 7th and M.Ed. 3rd Semester.

Routine:- B.Ed. 3rd, 5th & 7th and M.Ed. 3rd Semester.

image
2022-02-23 Routine:- BBS/BBA/BTTM/BHM 3rd, 5th & 7th and MBS/MBA(Spring) 3rd semester.

Routine:- BBS/BBA/BTTM/BHM 3rd, 5th & 7th and MBS/MBA(Spring) 3rd semester.

image
2022-02-23 Routine:- MBA (Fall) 2nd and 4th semester.

Routine:- MBA (Fall) 2nd and 4th semester.

image
2022-02-23 Routine:- BSc/BSc CSIT 3rd, 5th & 7th and MSc 3rd Semester.

Routine:- BSc/BSc CSIT 3rd, 5th & 7th and MSc 3rd Semester.

image
2022-02-23 Routine:- BA 3rd, 5th & 7th and MA 3rd Semester.
 
Routine:- BA  3rd, 5th & 7th and MA  3rd Semester.
image
2022-02-23 Routine:- B.Ed. 3rd, 5th & 7th and M.Ed. 3rd Semester.

Routine:- B.Ed. 3rd, 5th & 7th and M.Ed. 3rd Semester.

image
2022-02-23 Routine:- BA LLB 1st, 4th & 6th Semester.
 
Routine:- BA LLB 1st, 4th & 6th Semester.
image
2022-02-23 Routine:- BE Civil, Computer and Hydropower 3rd, 5th & 7th Semester.

Routine:- BE Civil, Computer and Hydropower 3rd, 5th & 7th Semester.

image
2022-02-23 Routine:- MSc construction management and structural engineering 3rd Semester.
 
Routine:- MSc construction management and structural engineering 3rd Semester.
image
2022-01-30 Routine:- BE Civil, Hydropower & Computer Engineering First Semester (Regular & Partial).

Routine:-  BE Civil, Hydropower & Computer Engineering First Semester (Regular & Partial).

image
2022-01-10 Updated Routine:- BE Civil, Hydropower & Computer Engineering First Semester (Regular & Partial).

Updated Routine:- BE Civil, Hydropower & Computer Engineering First Semester (Regular & Partial).

image
2021-12-20 Routine:- BE Civil, Hydropower & Computer Engineering First Semester (Regular & Partial).

Routine:- BE Civil, Hydropower & Computer Engineering First Semester (Regular & Partial).

image
2021-12-06 Updated Routine:- Masters 4th Semester ( MA, MBS & MBA) Chance.

Updated Routine:- Masters 4th Semester ( MA, MBS & MBA) Chance.

image
2021-11-28 Routine:-Bachelor First Semester (BA, BEd, BBS, BBA, BHM & BTTM) Regular and Partial.

Routine:-Bachelor First Semester (BA, BEd, BBS, BBA, BHM & BTTM) Regular and Partial.

image
2021-11-28 Routine:- Bachelor First Semester (BSc & BSc CSIT) Regular and Partial.

Routine:- Bachelor First Semester (BSc & BSc CSIT) Regular and Partial.

image
2021-11-28 Routine:- Masters First Semester(MICD & MBA) Regular and Partial.

Routine:- Masters First Semester(MICD & MBA) Regular and Partial.

image
2021-11-28 Routine:- Masters 4th Semester ( MA, MBS & MBA) Chance.

Routine:- Masters 4th Semester ( MA, MBS & MBA) Chance. 

image
2021-10-04 Routine:- MSc physics 4th semester.

Routine:- MSc physics 4th semester.

image
2021-08-31 Routine:-MSc Physics 2nd semester.

Routine:-MSc Physics 2nd semester.

image
2021-08-31 Routine:- MSc construction management and structural engineering 1st and 2nd semester.

Routine:- MSc construction management and structural engineering 1st and 2nd semester.

image
2021-08-29 Routine:-BE civil, Computer Hydro 2nd 4th and 6th.

Routine:-BE civil, Computer Hydro 2nd 4th and 6th.

image
2021-08-29 Routine:-BA, BEd BBA 8th semester chance.

Routine:-BA, BEd BBA 8th semester chance.

image
2021-08-29 Routine:- BA and MA 2nd,4th and 6th.

Routine:- BA and MA 2nd,4th and 6th. 

image
2021-08-29 Routine:- BBA,BHM, BTTM BBS,MBS and MBA 2nd, 4th and 6th.

Routine:- BBA,BHM, BTTM BBS,MBS and  MBA 2nd, 4th and 6th.

image
2021-08-29 Routine:-BEd and MEd 2nd, 4th and 6th.

Routine:-BEd and MEd 2nd, 4th and 6th.

image
2021-08-29 Routine:-BSc and BSc CSIT 8th chance.

Routine:-BSc and BSc CSIT 8th chance.

image
2021-08-29 Routine:-BSc and BSc CSIT 2nd ,4th and 6th.

Routine:-BSc and BSc CSIT 2nd ,4th and 6th.

image
2021-08-29 Routine:-MBA Fall 1st and 3rd.

Routine:-MBA Fall 1st and 3rd.

image
2021-07-18 Routine:-Updated for Humanities faculty.

Routine:-Updated for Humanities faculty.

image
2021-07-13 Routine: BA 2nd 4th & 6th and MA 2nd semester.

Routine: BA 2nd 4th & 6th and MA 2nd semester.

image
2021-07-13 Routine: MSc physics 2nd semester.

Routine: MSc physics 2nd semester.

image
2021-07-12 Routine: BE Civil, Computer and Hydropower 2nd 4th & 6th semester.

Routine: BE Civil, Computer and Hydropower 2nd 4th & 6th semester.

image
2021-07-12 Routine:BSc and BSc CSIT 2nd 4th & 6th semester.

Routine:BSc and BSc CSIT 2nd 4th & 6th semester.

image
2021-07-12 Routine: BBS/BBA/BTTM/BHM 2nd, 4th & 6th and MBS/MBA 2nd semester.

Routine: BBS/BBA/BTTM/BHM 2nd, 4th & 6th and MBS/MBA  2nd semester.

image
2021-07-12 Routine: B.Ed 2nd, 4th & 6th and M.Ed 2nd semester.

Routine:  B.Ed 2nd, 4th & 6th and M.Ed 2nd semester.

image
2021-07-12 Routine: MBA Fall 1st and 3rd semester.

Routine: MBA Fall 1st and 3rd semester.

image
2021-07-09 Routine: BSc and BSc CSIT 8th semester chance.

Routine: BSc and BSc CSIT 8th semester chance.

image
2021-07-09 Routine:BA,BBS and BEd 8th semester Chance.

Routine:BA,BBS and BEd 8th semester Chance.

image
2021-04-11 Routine:-BSc and BSc CSIT 2nd, 4th and 6th semester regular and partial.

Routine:-BSc and BSc CSIT 2nd, 4th and 6th semester regular and partial.Routine:-BSc and BSc CSIT 2nd, 4th and 6th semester regular and partial.

image
2021-03-25 Routine:- MSc physics 3rd semester.

Routine:- MSc physics 3rd semester.

image
2021-03-19 Exam Routine: BE Civil 4th semester chance.

Exam Routine: BE Civil 4th semester chance.

image
2021-02-28 Exam routine Chance: BBA,BBS,BHM,BTTM 2nd ,4th, 6th & 7th and MBS,MBA 2nd semester.

Exam routine Chance: BBA,BBS,BHM,BTTM 2nd ,4th, 6th & 7th and MBS,MBA 2nd semester.

image
2021-02-28 Exam routine chance : BEd 2nd, 4th, 6th & 7th semester and MEd 2nd semester.

Exam routine chance : BEd 2nd, 4th, 6th & 7th semester and MEd 2nd semester.

image
2021-02-28 Exam routine chance: BA 2nd, 4th,6th & 7th and MA 2nd semester.

Exam routine chance: BA 2nd, 4th,6th & 7th and MA 2nd semester.

image
2021-02-11 Exam routine chance: BE civil 2nd & 6th and BE computer, hydropower 2nd, 4th & 6th semester.

Exam routine chance: BE civil 2nd & 6th and BE computer, hydropower 2nd, 4th & 6th semester.

image
2021-02-11 Exam routine chance: BSc & BSc CSIT 2nd and BSc 4th and 6th semester.

Exam routine chance: BSc & BSc CSIT 2nd and BSc 4th and 6th semester.

image
2021-02-02 Exam routine :MA/MBS/MBA 4th semester and BA/BBS/BBA/BEd/BSc/BSc CSIT/BE hydropower Engineering 8th semester.

Exam routine :MA/MBS/MBA 4th semester and BA/BBS/BBA/BEd/BSc/BSc CSIT/BE hydropower Engineering 8th semester.

image
2021-02-02 Exam routine: BA-LLB 2nd and 4th semester.

Exam routine: BA-LLB 2nd and 4th semester. 

image
2020-12-21 इन्जीनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातकोत्तर तह (प्रथम तथा तेस्रो) सेमेष्टरको परिक्षा तालिका सम्बन्धमा

इन्जीनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातकोत्तर तह (प्रथम तथा तेस्रो) सेमेष्टरको परिक्षा तालिका  सम्बन्धमा

image
2020-10-13 इन्जिनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातकोत्तर (द्रोस्रो ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

इन्जिनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातकोत्तर (द्रोस्रो ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 मानविकी र सामाजिक शास्त्र, ब्यबस्थापन, शिक्षा शास्त्र र कानुन संकाय अन्तरगतका स्नातक र स्नातकोत्तर तह पहिलो, तेश्रो र पाचौ सेमेस्टरहरू साथै ब्यबस्थापन संकाय (MBA Fall) दोस्रो सेमेस्टरको बैकल्पिक बिधि बाट संचालन हुने परीक्षाको समय तालिका

मानविकी र सामाजिक शास्त्र, ब्यबस्थापन, शिक्षा शास्त्र र कानुन संकाय अन्तरगतका स्नातक र स्नातकोत्तर तह पहिलो, तेश्रो र पाचौ सेमेस्टरहरू साथै ब्यबस्थापन संकाय (MBA Fall) दोस्रो सेमेस्टरको बैकल्पिक बिधि बाट संचालन हुने परीक्षाको समय तालिका

image
2020-10-13 शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ) र स्नातकोत्तर (तेस्रो) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ) र स्नातकोत्तर (तेस्रो) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 ब्यबस्थापन संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ) र स्नातकोत्तर (तेस्रो) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

ब्यबस्थापन संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ) र स्नातकोत्तर (तेस्रो) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 इन्जीनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

इन्जीनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ)  बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 बिज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत स्नातक (प्रथम, तेस्रो र पाचौ ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

बिज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत स्नातक (प्रथम, तेस्रो  र पाचौ )  सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 स्नातक (मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तरगत सातौ) र स्नातकोत्तर (तेस्रो) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

स्नातक (मानविकी  र सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तरगत सातौ) र स्नातकोत्तर (तेस्रो) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 बिज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

बिज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत स्नातक (सातौ)  सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत स्नातकोत्तर (द्रोस्रो ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत  स्नातकोत्तर (द्रोस्रो ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत स्नातकोत्तर (प्रथम) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

विज्ञान तथा प्रबिधि संकाय अन्तरगत  स्नातकोत्तर (प्रथम) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-10-13 इन्जीनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातक (प्रथम , तेस्रो र पाचौ ) सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

इन्जीनियरिंग संकाय अन्तरगत स्नातक (प्रथम , तेस्रो  र पाचौ )  सेमेष्टरको बैकल्पिक बिधिबाट संचालन हुने परीक्षाको तालिका

image
2020-02-04 स्नातक तह तेस्रो, पाँचौ, आठौ र स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरको मौका परीक्षा तालिका सार्वजनिक

स्नातक तह तेस्रो, पाँचौ, आठौ र स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरको मौका परीक्षा तालिका सार्वजनिक

image
2020-02-04 स्नातक तह प्रथम र सातौ तथा र स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको मौका परीक्षा तालिका सार्वजनिक

स्नातक तह प्रथम र सातौ तथा र स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको मौका परीक्षा तालिका सार्वजनिक

image